Beëdigde tolk 2019-05-08T13:19:09+00:00

Beëdigd tolk

Wat houdt dat in: beëdigd zijn?

Het is vrij simpel: een beëdigd tolk mag tolken voor onder andere rechtbanken, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de politie. Niet-beëdigde tolken mogen dit  niet. Er is namelijk een wet die voorschrijft dat straf- en vreemdelingenrechtszaken alleen behandeld mogen worden door tolken die staan ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Inschrijving in het Rbtv is mogelijk als de tolk een diploma of certificaat heeft van een tolkopleiding op minstens bachelorniveau, van een Rbtv tolktoets of van de SIVG-cursus Gerechtstolk in Strafzaken. Een beëdigd tolk heeft dus een speciale bevoegdheid door zich in te schrijven bij het bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Wat doet dat bureau Wbtv precies?

Het bureau Wbtv controleert of de tolk voldoet aan bepaalde eisen ten aanzien van kwaliteit en integriteit. Dit is belangrijk als er gevoelige informatie ter sprake komt in rechtszaken. Bovendien moet een tolk een eed afleggen:

Ik zal de werkzaamheden verrichten, zoals een beëdigd tolk betaamt en ik zal geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie

Als de tolk aan de eisen voldoet en de eed heeft afgelegd, mag hij/zij zich beëdigd tolk noemen. Een beëdigd tolk mag tolken in straf- en vreemdelingenzaken. Als je je afvraagt of een beëdigd tolk daardoor beter is dan een ‘gewone’ tolk, verzekeren we je hierbij dat dat niet het geval is. Bij een beëdigd tolk worden eisen gesteld aan diploma’s, certificaten en werkervaring. Een ‘gewone’ tolk hoeft niet aan deze kwalificaties te voldoen, maar wordt door ons evengoed getoetst op kwaliteit en integriteit.

Hoe zie het proces eruit?

Tijdens de zitting zit de tolk naast of vlakbij degene voor wie getolkt moet worden, omdat een beëdigd tolk in de meeste gevallen op een fluisterende manier tolkt. Een kleine afstand is dan nodig om de tolk goed te kunnen verstaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat je je op je gemak voelt bij de tolk.

Fluistertolken is een vorm van simultaan tolken, waarbij de tolk spreekt en dus vertaalt terwijl de spreker aan het woord is. Op die manier wordt de zitting niet verstoord en loopt deze geen vertraging op. Dit kan in het geval van langdurige rechtszaken een groot voordeel zijn.

Voorbereiding

Om de hoogste kwaliteit te garanderen, moet een tolk precies weten waar de zaak over gaat en zich grondig voorbereiden. Geef ons daarom vooraf uitgebreide informatie over de zaak, opdat in het proces geen detail verloren gaat.

Beëdigd tolk nodig? Met of zonder apparatuur? Kom er direct achter!